Schuljahr 2023/24

Klasse Name der Lehrkraft Zimmer
1a Fr. Hager 2.39
1b Fr. C.Angetter 2.09
1c Fr. van Kranenbrock 1.08
1d Fr. Bardolf 1.09
1e Fr. Schneider-Ahmad 1.07
1f Fr. Papaevangelou 2.19
1g Fr. Hubert 2.18
2a H. A.Angetter 2.12
2b Fr. Szugger 1.15
2c Fr. Schmeiser 1.16
2d Fr. Kollecker 1.13
2e Fr. Britting 1.12
2f Fr. Weidmann 1.11
2g Fr.Blümler 2.01
3a Fr. Böhm 2.05
3b Fr. Meier 2.11
3c Fr. Bengelsdorf 2.10
3d Fr. Krause 2.02
3e H. Tsigos 2.31
3f H. Deininger 2.03
4a Fr. R.Söder 2.08
4b Fr. Hügel 2.31
4c Fr. Fisch 2.06
4d Fr. Peichl 2.17
4e Fr. Wacker 2.35
4f Fr. Kramer 2.07

 Kontakt
Kopernikusschule

Grundschule Nürnberg
Gabelsbergerstraße 41
90459 Nürnberg

Karte

Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt Google Maps Ihre Einwilligung um geladen zu werden.
Akzeptieren