Schuljahr 2021/22

Klasse Name der Lehrkraft Zimmer
1a H. Angetter 2.12
1b Fr. Szugger 1.15
1c Fr. Schmeiser 1.16
1d Fr. Kollecker 1.13
1e Fr. Britting 1.12
1f Fr. Weidmann 1.11
1g Fr. Blümler 1.11
2a Fr. Hager 2.39
2b Fr. Angetter 2.09
2c Fr. van Kranenbrock 1.08
2d Fr. Bardolf 1.09
2e Fr. Schneider-Ahmad 1.07
2f Fr. Papaevangelou 2.19
3a Fr. Söder 2.10
3b Fr. Hügel 2.31
3c Fr. Fisch 2.01
3d Fr. Wessel 2.05
3e Fr. Süppel 2.04
3f Fr. Kramer
4a Fr. Bengelsdorf 2.10
4b H. Tsigos 2.31
4c Fr. Meier 2.17
4d Fr. Kreller 2.02
4e Fr. Böhm 2.05

 Kontakt
Kopernikusschule

Grundschule Nürnberg
Gabelsbergerstraße 41
90459 Nürnberg

Karte

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt Google Maps Ihre Einwilligung um geladen zu werden.
Akzeptieren