Klassenbelegung mit Zimmern 2020/21

Klasse Name der Lehrkraft Zimmer
1a Hr. Angetter 2.12
1b Fr. Wessel 2.18
1c Fr. Schmeiser 2.11
1d Fr. Kollecker 1.13
1e Fr. Jablonski 1.11
1f Fr. Stör 1.16
2a Fr. Speier 1.12
2b Fr. Szugger / Fr.Papaevangelou 1.15
2c Fr. van Kranenbrock 1.08
2d Fr. Hager 2.39
2e Fr. Schneider-Ahmad 1.07
2f Fr. Angetter 2.19
3a Fr. Steudtner-Fritz 2.01
3b Fr. Kreller 2.02
3c Fr. Peichl 2.17
3d Fr. Hügel 2.08
3e Fr. Rückert 2.03
3f Fr. Kramer 2.07
4a Fr. Lehner 2.31
4b Fr. Bengelsdorf 2.10
4c Fr. Hechtel-Kentrat 2.05
4d Fr. Meier 2.09
4e Fr. Söder 2.04
4f Fr. Fisch 2.06

Kontakt
Kopernikusschule

Grundschule Nürnberg
Gabelsbergerstraße 41
90459 Nürnberg

Karte

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt Google Maps Ihre Einwilligung um geladen zu werden.
Akzeptieren